Selectați pagina

Reducerea abandonului şcolar în două şcoli din Cluj. EDU.DOOR, un proiect de educaţie outdoor inovativă

Reducerea abandonului şcolar în două şcoli din Cluj. EDU.DOOR, un proiect de educaţie outdoor inovativă

Proiect pentru reducerea şi prevenirea abandonului şcolar. Fundaţia Centru de Resurse pentru Comunităţile de Romi Lider de Parteneriat), având ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Şcoala Gimnazială Traian Dârjan şi Şcoala Gimnazială Liviu Dan Mociu, com. Mociu lansează proiectului cu titlul: Edu.Door – educaţie outdoor inovativă pentru incluziune socială (contract de finanțare 147426/08.12.2022, ID proiect 153429, care este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe Prioritatea de investiție – 10.i.

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Bugetul total al proiectului este de 1.681.502,95 lei, din care finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1.637.759,18 lei. Valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de
43.743,77 lei. Proiectul se implementează în municipiul Cluj, județul Cluj, pe o perioadă de 14 luni, în perioada Noiembrie 2022 – Decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este crearea premiselor de reducere și prevenire a abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal pentru un numar de 321 de elevi înscrişi în
învățământul primar și gimnazial la Școala Gimnazială Traian Dârjan, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, Școala Gimnazială “Liviu Dan” Mociu, comuna Mociu, județul Cluj, Școala Primară Crișeni,
comuna Mociu (structură arondată fără personalitate juridică), inclusiv la parcursuri de învățare nonformale și informale pentru reintegrarea în educație si formare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  1. Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea pe o perioada de 18 luni în Școala Gimnazială Traian Dârjan, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, Școala Gimnazială “Liviu Dan” Mociu, comuna Mociu, județul
    Cluj, Școala Primară Crișeni, comuna Mociu (structura arondată fără personalitate juridică), a unui program complex de acțiuni care să creeze premisele de reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru 321 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic.
  2. Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea competențelor pe o perioada de 18 luni a unui număr de 40 de persoane aparținând personalului didactic din învățământul pre-universitar din Școala
    Gimnazială Traian Dârjan, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, Școala Gimnazială “Liviu Dan” Mociu, comuna Mociu, județul Cluj, Școala Primară Crișeni, comuna Mociu (structura arondată fără
    personalitate juridică), în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
  3. Obiectiv specific 3 – Promovarea pe o perioada de 18 luni, de către si pentru cei 321 de elevi înscrişi in Școala Gimnazială Traian Dârjan, Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, Școala Gimnazială “Liviu Dan” Mociu, comuna Mociu, județul Cluj, Școala Primară Crișeni, comuna Mociu (structura arondată fără personalitate juridică), a temelor orizontale din POCU 2014-2020, referitoare la dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare, egalitatea între femei și bărbaţi, accesul la educație pentru elevi cu dizabilități.

Conceptul principal al proiectului este evidențiat în mod special de înființarea si apoi derularea acțiunilor de dezvoltare personală și educațională în cadrul CLUBURILOR EDUCATIVE OUTDOOR. Se
vor înființa în școlile implicate în proiect. Din perspectivă strategică, conceptul edu.door, propus în proiect, se referă la proiecția unor acţiuni de dezvoltare personală și educațională, reprezentând ideea de edu/educaţie, dar și promovarea în spațiul din afara sălilor de clasa (.door) și în spațiul public (.door) a rezultatelor obținute de copii. Conceptul proiectului reprezintă și o poarta (.door) spre promovarea interculturalităţii, șanse egale, antidiscriminare, dezvoltare durabilă.

Activităţile principale ale proiectului sunt:
• Activitatea 1 Managementul proiectului;
• Activitatea 2 Informare și publicitate;
• Activitatea 3 Desfășurarea procesului de înscriere și selecția profesorilor și elevilor în grupul ţintă;
• Activitatea 4 Realizarea programului de perfecționare profesională în domeniul organizării și
furnizării educației nonformale în sistem outdoor;
• Activitatea 5 Activități de tipul cluburilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcțiile motorii sub supraveghere şi prin interacțiune cu personalul);
• Activitatea 6 Programe de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;

În proiect sunt vizaţi 40 de profesori şi 321 de elvi de la şcolile implicate în proiect.

Printre rezultate se numără dotare și înființare 3 cluburi de dezvoltare personală și educațională outdoor în școlile implicate în proiect, derularea acțiunilor de dezvoltare personală și educațională outdoor în cluburile din școlile implicate in proiect. Conceptul cluburilor va avea caracter outdoor, în sensul în care activităţile educaţionale să nu se desfășoare în sălile de clasă. În consecință, localizarea cluburilor va fi în bibliotecile școlilor, după caz în curtea școlilor, săli de sport, sprijinirea diversității și toleranței în cadrul școlilor, elaborarea în fiecare școală implicată și promovarea unei cărți cu titlul Happy Book (în format fizic și electronic), realizarea unor acţiuni educative outdoor care să pregătească copiii pentru viitoarea lor viața în mediul școlar și în mediul natural, pentru o viață liberă, să îi ajute să dezvolte relaţii mai strânse cu mediul înconjurător.

Despre autor